نمایشگر 3.5 اینچی تاچ LCD 3.5 inch Raspberry pi

نمایشگر 3.5 اینچی رنگی تاچ برای بردهای رزبری پای B,B+ همراه با قلم تاچ
3,500,000 ریال

راهنمای راه اندازی LCD 3.5

Method 1. Driver installation

Description: Supports the latest version of Raspbian and Ubuntu Mate.

1. Configure your Pi:

sudo raspi-config

Set as:

  • Select Expand Filesystem.
  • Boot Option -> Desktop Autologin (may differ depending on Raspbian revision)

2. Copy the driver (choose the driver according to your OS) into your OS then Run the following commands:

tar xvf LCD-show-YYMMDD.tar.gz
cd LCD-show/

This toggles the mode to LCD display:

./LCD35-show

3. After system rebooting, the RPi LCD is ready to use.

Method 2. Using Ready-to-use image

The image file with pre-installed driver is located in the IMAGE directory of the CD, or you can download it from #Image. Extract the .7z file and you will get an .img file. Write the image to your micro SD card (How to write an image to a micro SD card for your Pi? See RPi Image Installation Guides for more details). Then insert the card to your Pi, power up and enjoy it.

Toggle between LCD and HDMI display

Once this LCD is enabled, meanwhile the default settings for HDMI are changed. If you want to use another HDMI monitor, please run the following command:

cd LCD-show/
./LCD-hdmi

This toggles the mode to LCD display:

./LCD35-show

Screen orientation settings

After touch driver installed, the screen orientation can be set by these commands:

  • 0 degree rotation
cd LCD-show/
./LCD35-show 0
  • 90 degree rotation
cd LCD-show/
./LCD35-show 90
  • 180 degree rotation
cd LCD-show/
./LCD35-show 180
  • 270 degree rotation
cd LCD-show/
./LCD35-show 270

Touch screen calibration

This LCD can be calibrated using a program called xinput_calibrator which is pre-installed on the CD image. However, it was not pre-installed on original Raspbian OS. So in this case, you should get and install the program manually with

sudo apt-get install -y xinput-calibrator

Enter the following commands for touch screen calibration:

sudo DISPLAY=:0.0 xinput_calibrator

or select Menu -> Preferences -> Calibrate Touchscreen.

After running these commands, there will be a prompt for four-point calibration shown in the LCD screen. Click the points one by one to finish the touch calibration. Then, the new calibration data will be displayed in the terminal, as shows below. Please get these data for future use.

Doing dynamic recalibration:
Setting new calibration data: 3919, 208, 236, 3913

Enter the following command to edit 99-calibration.conf:

sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf

Then, the old calibration data will be displayed in the terminal:

Section "InputClass"
Identifier	"calibration"
MatchProduct	"ADS7846 Touchscreen"
Option	"Calibration"	"160 3723 3896 181"
Option	"SwapAxes"	"1"
EndSection

Modify the calibration data to the new calibration data displayed above):

Section "InputClass"
Identifier	"calibration"
MatchProduct	"ADS7846 Touchscreen"
Option	"Calibration"	"3919 208 236 3913"
Option	"SwapAxes"	"1"
EndSection

Press the keys Ctrl+X, and select the option Y to save the modification.

The modification will be valid after rebooting the system. Enter the following command for system reboot:

sudo reboot

Notices: In case of inaccurate touch, please perform screen calibration again and reboot the system.

How to work with a camera

RPi LCD can also work with an external camera to take photos. In this operation, a Raspberry Pi camera is required, which should be purchased separately.

If you use the image provided from us, after camera attached, you can open the camera by command lines.

cd /home/pi/camera/
Camera

Then, waiting several seconds, the camera application will be started automatically. Now, you can capture pictures by double clicking the screen.

If you use the image with clean installation, you can setup the camera driver with:

1. Select "Enable Camera" -> "<YES>"

sudo raspi-config

2. Copy the Camera driver to the OS of Pi then:

unzip camera.zip
cd camera
sudo chmod 777 Camera
sudo cp update\ camera/95-stmpe.rules /etc/udev/rules.d/

3. Create a file called wheezy.list.

sudo nano /etc/apt/sources.list.d/wheezy.list

Append:

deb http://archive.raspbian.org/raspbian wheezy main

Exit with save.

4. Create a file called 10defaultRelease.

sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/10defaultRelease

Append:

APT::Default-release \"stable";

Exit with save.

5. Create a file called libsdl.

sudo nano /etc/apt/preferences.d/libsdl

Append:

Package: libsdl1.2debian
Pin: release n=jessie
Pin-Priority: -10
Package: libsdl1.2debian
Pin: release n=wheezy
Pin-Priority: 900

Exit with save.

6. Last, execute the commands:

sudo apt-get update
sudo apt-get -y --force-yes install libsdl1.2debian/wheezy
sudo apt-get install evtest tslib libts-bin xinput
sudo apt-get install python-pip 
sudo apt-get install python2.7-dev
sudo pip install picamera==1.10 
sudo reboot
sudo TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb1 TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/touchscreen ts_calibrate

Camera will be enabled by the steps above.

مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند، محصولات زیر را نیز خریده اند:

کیبورد بی سیم رزبری پای Wireless Keyboard

مینی کیبورد وایرلس با باتری داخلی قابل شارژ بوده که توسط کابل usb شارژ می شود. در این کیبورد علاوه بر کیبورد از یک ماوس لمسی نیز بهره میگیرد که به این ترتیب می توانید از راه دور کنترل کیبورد و ماوس کامپیوتر خود را بدست بگیرید. حداکثر برد این کیبورد 15 متر بوده که می توانید در کنفرانس ها و سخنرانی ها برای کنترل اسلاید از آن استفاده کنید..
1,100,000 ریال

برد رزبری پای پلاس 3 - Raspberry Pi 3 B+ UK

رزبری پای یک مینی کامپیوتر بسیار فراگیر و مشهور است. این مینی کامپیوتر در ابتدا با هدف ارائه کامپیوتر ارزان به تمام دانش آموزان دنیا حتی در فقیرترین کشورها دنیا کار خود را شروع کرد. که با حمایت گوگل از این پروژه سرعت پیشرفت آن دو چندان شد.
6,200,000 ریال

برد رزبری پای 3 - Raspberry Pi 3 Model RS UK

رزبری پای یک مینی کامپیوتر بسیار فراگیر و مشهور است. این مینی کامپیوتر در ابتدا با هدف ارائه کامپیوتر ارزان به تمام دانش آموزان دنیا حتی در فقیرترین کشورها دنیا کار خود را شروع کرد. که با حمایت گوگل از این پروژه سرعت پیشرفت آن دو چندان شد.
6,000,000 ریال